Egoism


I need a phone call
I need a big hug
I need a plane ride
I need a friend
I need a lover
I need a love
I need a future
I need dedication
I need determination
I need to be needed
I need to give
I need to receive
I need love
I need a family
I really really need it
Now